Forsiden

  Støt foreningen

  Bliv ekspert

  Ekspertudtalelser

  Om foreningen

  Om loftsloven

  Nyheder

  Kontakt 

  Links

 

Vedtægter for:

”Foreningen til Køb af Udtalelser fra Loftsramte Eksperter”

 

§ 1

Navn og hjemsted:

Foreningens navn er ”Foreningen til Køb af Udtalelser fra Loftsramte Eksperter”, og dens hjemsted er Københavns Kommune

 

§ 2

Formål:

"Foreningen til Køb af Udtalelser fra Loftsramte Eksperter" er en privat og uafhængig organisation, der har til formål at offentliggøre ekspertudtalelser fra kontanthjælpsmodtagere, der er ramt af loven om loft over kontanthjælp (Loven om Aktiv Socialpolitik, § 25 b).

 

§ 3

Medlemmer

Enhver, som godkendes af bestyrelsen, og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen.

 

Indmeldelse sker via henvendelse til foreningens formand.

 

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af et flertal i bestyrelsen eller på generalforsamlingen ekskluderes af foreningen.

 

 § 4

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, og indvarsles ved at sende en mail til medlemmerne senest 14 dage før.

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4) Eventuelle forslag

5) Valg af bestyrelse

6) Valg af revisor

7) Eventuelt

 

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal ved navns underskrift tilstiles et bestyrelsesmedlem senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 7 dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra 2 medlemmer senest fire uger efter, at en sådan begæring er modtaget.

 

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer kan afgive stemme på generalforsamlingen.

  

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

 

§ 5

Ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 og højest 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. En enig bestyrelse kan løbende supplere sig selv.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

 

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

  

§ 6

Repræsentantskab

Bestyrelsen kan udpege et repræsentantskab.

 

Repræsentantskabets medlemmer profilerer foreningen overfor offentligheden

 

Bestyrelsen kan til enhver tid ændre sammensætningen af repræsentantskabet.

 

Bestyrelsens formand og næstformand er fødte medlemmer af repræsentantskabet.


§ 7

Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 

§ 8

Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

 

Revision finder sted een gang årligt efter regnskabsårets afslutning.

 

Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor. Det skal være en registreret eller statsautoriseret revisor.

 

§ 9

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Ved ændring af vedtægterne kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

 

Det gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.

 

Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til sociale formål, der ligger naturligt i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den14 oktober 2005

 

>>tilbage til "Om foreningen"